Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:23

New American Standard Bible
Mark 15:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they tried to give Him wine mixed with myrrh; but He did not take {it.}
NA26 – καὶ ἐδίδουν (5707) αὐτῷ ἐσμυρνισμένον (5772) οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. (5627)
WH – και εδιδουν (5707) αυτω εσμυρνισμενον (5772) οινον ος δε ουκ ελαβεν (5627)
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܶܗ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܰܚܠܺܝܛ ܒ݁ܶܗ ܡܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile