Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:36

New American Standard Bible
Mark 15:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed, and gave Him a drink, saying, "Let us see if Elijah comes to take Him down."
NA26 – δραμὼν (5631) δέ τις καὶ γεμίσας (5660) σπόγγον ὄξους περιθεὶς (5631) καλάμῳ ἐπότιζεν (5707) αὐτόν, λέγων, (5723) Ἄφετε (5628) ἴδωμεν (5632) εἰ ἔρχεται (5736) Ἠλίας καθελεῖν (5629) αὐτόν.
WH – δραμων (5631) δε τις [ | [και] ] γεμισας (5660) σπογγον οξους περιθεις (5631) καλαμω εποτιζεν (5707) αυτον λεγων (5723) αφετε (5628) ιδωμεν (5632) ει ερχεται (5736) ηλιας καθελειν (5629) αυτον
PES – ܪܗܶܛ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܚܰܠܳܐ ܘܶܐܣܰܪ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܢܰܫܩܶܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܡܰܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile