Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:5

New American Standard Bible
Mark 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all the country of Judea was going out to him, and all the people of Jerusalem; and they were being baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.
NA26 – καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο (5712) ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
WH – και εξεπορευετο (5711) προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται παντες και εβαπτιζοντο (5712) υπ αυτου εν τω ιορδανη ποταμω εξομολογουμενοι (5734) τας αμαρτιας αυτων
PES – ܘܢܳܦ݂ܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܳܘܪ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile