Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:6

New American Standard Bible
Mark 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John was clothed with camel's hair and {wore} a leather belt around his waist, and his diet was locusts and wild honey.
NA26 – καὶ ἦν (5713) Ἰωάννης ἐνδεδυμένος (5765) τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων (5723) ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
WH – και ην (5707) ο ιωαννης ενδεδυμενος (5765) τριχας καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου και [ | ] ακριδας και μελι αγριον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܒ݂ܺܝܫ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܡܠܶܐ ܘܰܐܣܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܥܶܪܰܩܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܳܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܩܰܡܨܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile