Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:23

New American Standard Bible
Mark 2:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it happened that He was passing through the grainfields on the Sabbath, and His disciples began to make their way {along} while picking the heads {of grain.}
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν (5721) τίλλοντες (5723) τοὺς στάχυας.
WH – και εγενετο (5633) αυτον εν τοις σαββασιν [ διαπορευεσθαι (5738) | παραπορευεσθαι (5738) ] δια των σποριμων και οι μαθηται αυτου ηρξαντο (5668) οδον ποιειν (5721) τιλλοντες (5723) τους σταχυας
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile