Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:28

New American Standard Bible
Mark 4:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The soil produces crops by itself; first the stalk, then the head, then the mature grain in the head.
NA26 – αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ, (5719) πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
WH – αυτοματη η γη καρποφορει (5719) πρωτον χορτον [ ειτεν σταχυν ειτεν πληρη | ειτα σταχυν ειτα <πληρης> ] σιτον εν τω σταχυι
PES – ܐܰܪܥܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܺܐܪܳܐ ܘܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܗܳܘܶܐ ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܫܶܒ݁ܠܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܶܛܬ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܫܶܒ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile