Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:26

New American Standard Bible
Mark 5:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and had endured much at the hands of many physicians, and had spent all that she had and was not helped at all, but rather had grown worse--
NA26 – καὶ πολλὰ παθοῦσα (5631) ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα (5660) τὰ παρ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα (5685) ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, (5631)
WH – και πολλα παθουσα (5631) υπο πολλων ιατρων και δαπανησασα (5660) τα παρ αυτης παντα και μηδεν ωφεληθεισα (5685) αλλα μαλλον εις το χειρον ελθουσα (5631)
PES – ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܣܶܒ݂ܠܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܰܐܦ݁ܩܰܬ݂ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܬ݂ܰܐܠܨܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile