Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:2

New American Standard Bible
Mark 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when the Sabbath came, He began to teach in the synagogue; and the many listeners were astonished, saying, "Where did this Man {learn} these things, and what is {this} wisdom that has been given to Him, and such miracles as these performed by His hands?
NA26 – καὶ γενομένου (5637) σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν (5721) ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες (5723) ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, (5723) Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς σοφία δοθεῖσα (5685) τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; (5740)
WH – και γενομενου (5637) σαββατου ηρξατο (5668) διδασκειν (5721) εν τη συναγωγη και [ οι | ] πολλοι ακουοντες (5723) εξεπλησσοντο (5712) λεγοντες (5723) ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα (5685) τουτω και αι δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινομεναι (5740)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܘܰܐܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile