Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:48

New American Standard Bible
Mark 6:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Seeing them straining at the oars—for the wind was against them—at about the fourth watch of the night, He came to them, walking on the sea; and He intended to pass by them.
NA26 – καὶ ἰδὼν (5631) αὐτοὺς βασανιζομένους (5746) ἐν τῷ ἐλαύνειν, (5721) ἦν (5713) γὰρ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται (5736) πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν (5723) ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν (5707) παρελθεῖν (5629) αὐτούς.
WH – και ιδων (5631) αυτους βασανιζομενους (5746) εν τω ελαυνειν (5721) ην (5707) γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται (5736) προς αυτους περιπατων (5723) επι της θαλασσης και ηθελεν (5707) παρελθειν (5629) αυτους
PES – ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܢܩܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܗܽܘܢ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܰܒ݂ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile