Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:28

New American Standard Bible
Mark 8:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They told Him, saying, "John the Baptist; and others {say} Elijah; and others, one of the prophets."
NA26 – οἱ δὲ εἶπαν (5627) αὐτῷ λέγοντες (5723) ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι, Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν.
WH – οι δε ειπαν (5627) αυτω λεγοντες (5723) [ οτι | [οτι] ] ιωαννην τον βαπτιστην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε οτι εις των προφητων
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile