Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:36

New American Standard Bible
Mark 8:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For what does it benefit a person to gain the whole world, and forfeit his soul?
NA26 – τί γὰρ ὠφελεῖ (5719) ἄνθρωπον κερδῆσαι (5658) τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι (5683) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
WH – τι γαρ ωφελει (5719) ανθρωπον κερδησαι (5658) τον κοσμον ολον και ζημιωθηναι (5683) την ψυχην αυτου
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܢܺܐܬ݂ܰܪ ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile