Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:50

New American Standard Bible
Mark 9:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Salt is good; but if the salt becomes unsalty, with what will you make it salty {again?} Have salt in yourselves, and be at peace with one another."
NA26 – Καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, (5638) ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; (5692) ἔχετε (5720) ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε (5720) ἐν ἀλλήλοις.
WH – καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται (5638) εν τινι αυτο αρτυσετε (5692) εχετε (5720) εν εαυτοις αλα και ειρηνευετε (5720) εν αλληλοις
PES – ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܠܚܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܟ݁ܰܗ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܡܠܰܚ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܚܳܐ ܘܰܒ݂ܫܰܝܢܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile