Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:1,11-12

New American Standard Bible
Mark 11:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As they *approached Jerusalem, at Bethphage and Bethany, near the Mount of Olives, He *sent two of His disciples,
NA26 – Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν (5719) εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει (5719) δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
WH – και οτε εγγιζουσιν (5719) εις ιεροσολυμα εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος των ελαιων αποστελλει (5719) δυο των μαθητων αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܦ݁ܳܓ݁ܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus entered Jerusalem {and came} into the temple; and after looking around at everything, He left for Bethany with the twelve, since it was already late.
NA26 – Καὶ εἰσῆλθεν (5627) εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος (5671) πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης (5752) τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.
WH – και εισηλθεν (5627) εις ιεροσολυμα εις το ιερον και περιβλεψαμενος (5671) παντα [ οψε | οψιας ] ηδη ουσης (5723) της ωρας εξηλθεν (5627) εις βηθανιαν μετα των δωδεκα
PES – ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܪܰܡܫܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the next day, when they had left Bethany, He became hungry.
NA26 – Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν. (5656)
WH – και τη επαυριον εξελθοντων (5631) αυτων απο βηθανιας επεινασεν (5656)
PES – ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile