Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:18; 12:12

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 11:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The chief priests and the scribes heard {this,} and {began} seeking how to destroy Him; for they were afraid of Him, for the whole crowd was astonished at His teaching.
NA26 – καὶ ἤκουσαν (5656) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν (5707) πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν· (5661) ἐφοβοῦντο (5711) γὰρ αὐτόν, πᾶς γὰρ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
WH – και ηκουσαν (5656) οι αρχιερεις και οι γραμματεις και εζητουν (5707) πως αυτον απολεσωσιν (5661) εφοβουντο (5711) γαρ αυτον πας γαρ ο οχλος εξεπλησσετο (5712) επι τη διδαχη αυτου
PES – ܘܰܫܡܰܥܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܬ݁ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were seeking to seize Him, and {yet} they feared the people, for they understood that He spoke the parable against them. And {so} they left Him and went away.
NA26 – Καὶ ἐζήτουν (5707) αὐτὸν κρατῆσαι, (5658) καὶ ἐφοβήθησαν (5675) τὸν ὄχλον, ἔγνωσαν (5627) γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. (5627) καὶ ἀφέντες (5631) αὐτὸν ἀπῆλθον. (5627)
WH – και εζητουν (5707) αυτον κρατησαι (5658) και εφοβηθησαν (5675) τον οχλον εγνωσαν (5627) γαρ οτι προς αυτους την παραβολην ειπεν (5627) και αφεντες (5631) αυτον [ | ]
PES – ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܐܚܕ݁ܶܗ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ ܘܶܐܙܰܠܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain