Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:1-4

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As He was going out of the temple, one of His disciples *said to Him, ""Teacher, behold what wonderful stones and what wonderful buildings!"
NA26 – Καὶ ἐκπορευομένου (5740) αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει (5719) αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἴδε (5657) ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.
WH – και εκπορευομενου (5740) αυτου εκ του ιερου λεγει (5719) αυτω εις των μαθητων αυτου διδασκαλε ιδε (5628) ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to him, ""Do you see these great buildings? Not one stone will be left upon another which will not be torn down."
NA26 – καὶ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Βλέπεις (5719) ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ (5686) ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. (5686)
WH – και ο ιησους ειπεν (5627) αυτω βλεπεις (5719) ταυτας τας μεγαλας οικοδομας ου μη αφεθη (5686) ωδε λιθος επι λιθον ος ου μη καταλυθη (5686)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܬ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As He was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter and James and John and Andrew were questioning Him privately,
NA26 – Καὶ καθημένου (5740) αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα (5707) αὐτὸν κατ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας,
WH – και καθημενου (5740) αυτου εις το ορος των ελαιων κατεναντι του ιερου επηρωτα (5707) αυτον κατ ιδιαν πετρος και ιακωβος και ιωαννης και ανδρεας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Tell us, when will these things be, and what {will be} the sign when all these things are going to be fulfilled?"
NA26 – Εἰπὸν (5628) ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, (5704) καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ (5725) ταῦτα συντελεῖσθαι (5745) πάντα.
WH – ειπον (5628) ημιν ποτε ταυτα εσται (5695) και τι το σημειον οταν μελλη (5725) ταυτα συντελεισθαι (5745) παντα
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܡܶܫܬ݁ܰܠܳܡܽܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain