Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:1

New American Standard Version
Mark 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the Passover and Unleavened Bread were two days away; and the chief priests and the scribes were seeking how to seize Him by stealth and kill {Him;}
NA26 – Ἦν (5713) δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν (5707) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες (5660) ἀποκτείνωσιν· (5725)
WH – ην (5707) δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν (5707) οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες (5660) αποκτεινωσιν (5661)
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser: