Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:18-20

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As they were reclining {at the table} and eating, Jesus said, ""Truly I say to you that one of you will betray Me--one who is eating with Me."
NA26 – καὶ ἀνακειμένων (5740) αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων (5723) Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει (5692) με, ἐσθίων (5723) μετ ἐμοῦ.
WH – και ανακειμενων (5740) αυτων και εσθιοντων (5723) ο ιησους ειπεν (5627) αμην λεγω (5719) υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει (5692) με ο εσθιων (5723) μετ εμου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܘܠܳܥܣܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܗܽܘ ܢܰܫܠܡܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They began to be grieved and to say to Him one by one, ""Surely not I?"
NA26 – ἤρξαντο λυπεῖσθαι (5745) καὶ λέγειν (5721) αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς, Μήτι ἐγώ;
WH – ηρξαντο (5668) λυπεισθαι (5745) και λεγειν (5721) αυτω εις κατα εις μητι εγω
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝܘ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""{It is} one of the twelve, one who dips with Me in the bowl.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Εἷς τῶν δώδεκα, ἐμβαπτόμενος (5734) μετ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον.
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις εις των δωδεκα ο εμβαπτομενος (5734) μετ εμου εις το [ [εν] | ] τρυβλιον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܥܰܡܝ ܒ݁ܠܰܓ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain