Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:1-5

New American Standard Version
Matthew 26:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus had finished all these words, He said to His disciples,
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ὅτε ἐτέλεσεν (5656) Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν (5627) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
WH – και εγενετο (5633) οτε ετελεσεν (5656) ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν (5627) τοις μαθηταις αυτου
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You know that after two days the Passover is coming, and the Son of Man is {to be} handed over for crucifixion."
NA26 – Οἴδατε (5758) ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, (5736) καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται (5743) εἰς τὸ σταυρωθῆναι. (5683)
WH – οιδατε (5758) οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται (5736) και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται (5743) εις το σταυρωθηναι (5683)
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the chief priests and the elders of the people were gathered together in the court of the high priest, named Caiaphas;
NA26 – Τότε συνήχθησαν (5681) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου (5746) Καϊάφα,
WH – τοτε συνηχθησαν (5681) οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου (5746) καιαφα
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they plotted together to seize Jesus by stealth and kill Him.
NA26 – καὶ συνεβουλεύσαντο (5668) ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν (5661) καὶ ἀποκτείνωσιν· (5725)
WH – και συνεβουλευσαντο (5668) ινα τον ιησουν δολω κρατησωσιν (5661) και αποκτεινωσιν (5661)
PES – ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܒ݂ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they were saying, ""Not during the festival, otherwise a riot might occur among the people."
NA26 – ἔλεγον (5707) δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται (5638) ἐν τῷ λαῷ.
WH – ελεγον (5707) δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται (5638) εν τω λαω
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile