Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:21-23

New American Standard Bible
Matthew 26:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as they were eating, He said, "Truly I say to you that one of you will betray Me."
NA26 – καὶ ἐσθιόντων (5723) αὐτῶν εἶπεν, (5627) Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει (5692) με.
WH – και εσθιοντων (5723) αυτων ειπεν (5627) αμην λεγω (5719) υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει (5692) με
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܥܣܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Being deeply grieved, they began saying to Him, each one: "Surely it is not I, Lord?"
NA26 – καὶ λυπούμενοι (5746) σφόδρα ἤρξαντο λέγειν (5721) αὐτῷ εἷς ἕκαστος, Μήτι ἐγώ εἰμι, (5748) κύριε;
WH – και λυπουμενοι (5746) σφοδρα ηρξαντο (5668) λεγειν (5721) αυτω εις εκαστος μητι εγω ειμι (5719) κυριε
PES – ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He answered, "He who dipped his hand with Me in the bowl is the one who will betray Me.
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) ἐμβάψας (5660) μετ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει. (5692)
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) ο εμβαψας (5660) μετ εμου την χειρα εν τω τρυβλιω ουτος με παραδωσει (5692)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܡܝ ܒ݁ܠܰܓ݁ܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܰܫܠܡܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile