Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:19

New American Standard Bible
Matthew 10:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But when they hand you over, do not worry about how or what you are to say; for what you are to say will be given you in that hour.
NA26 – ὅταν δὲ παραδῶσιν (5632) ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε (5661) πῶς τί λαλήσητε· (5661) δοθήσεται (5701) γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε· (5661)
WH – οταν δε παραδωσιν (5632) υμας μη μεριμνησητε (5661) πως η τι λαλησητε (5661) δοθησεται (5701) γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησητε (5661)
PES – ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܡܰܠܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile