Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:10

New American Standard Bible
Matthew 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This is the one about whom it is written, ', I , .'
NA26 – οὗτός ἐστιν (5748) περὶ οὗ γέγραπται, (5769) Ἰδοὺ (5628) ἐγὼ ἀποστέλλω (5719) τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει (5692) τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.
WH – ουτος εστιν (5719) περι ου γεγραπται (5769) ιδου (5640) εγω αποστελλω (5719) τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει (5692) την οδον σου εμπροσθεν σου
PES – ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile