Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:1

New American Standard Bible
Matthew 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that time Jesus went through the grainfields on the Sabbath, and His disciples became hungry and began to pick the heads {of grain} and eat.
NA26 – Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη (5675) Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, (5656) καὶ ἤρξαντο τίλλειν (5721) στάχυας καὶ ἐσθίειν. (5721)
WH – εν εκεινω τω καιρω επορευθη (5675) ο ιησους τοις σαββασιν δια των σποριμων οι δε μαθηται αυτου επεινασαν (5656) και ηρξαντο (5668) τιλλειν (5721) σταχυας και εσθιειν (5721)
PES – ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܦ݂ܶܢܘ ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile