Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:1

New American Standard Bible
Matthew 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that time Jesus went through the grainfields on the Sabbath, and His disciples became hungry and began to pick the heads {of grain} and eat.
NA26 – Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη (5675) Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, (5656) καὶ ἤρξαντο τίλλειν (5721) στάχυας καὶ ἐσθίειν. (5721)
WH – εν εκεινω τω καιρω επορευθη (5675) ο ιησους τοις σαββασιν δια των σποριμων οι δε μαθηται αυτου επεινασαν (5656) και ηρξαντο (5668) τιλλειν (5721) σταχυας και εσθιειν (5721)
PES – ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܦ݂ܶܢܘ ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile