Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:25

New American Standard Bible
Matthew 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And knowing their thoughts, {Jesus} said to them, "Every kingdom divided against itself is laid waste; and no city or house divided against itself will stand.
NA26 – εἰδὼς (5761) δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα (5685) καθ ἑαυτῆς ἐρημοῦται, (5743) καὶ πᾶσα πόλις οἰκία μερισθεῖσα (5685) καθ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. (5701)
WH – ειδως (5761) δε τας ενθυμησεις αυτων ειπεν (5627) αυτοις πασα βασιλεια μερισθεισα (5685) καθ εαυτης ερημουται (5743) και πασα πολις η οικια μερισθεισα (5685) καθ εαυτης ου σταθησεται (5701)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܬ݁ܶܚܪܰܒ݂ ܘܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܝ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile