Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:35

New American Standard Bible
Matthew 12:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The good person brings out of {his} good treasure good things; and the evil person brings out of {his} evil treasure evil things.
NA26 – ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει (5719) ἀγαθά, καὶ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει (5719) πονηρά.
WH – ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει (5719) αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει (5719) πονηρα
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile