Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:7

New American Standard Bible
Matthew 12:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But if you had known what this means, 'I , ,' you would not have condemned the innocent.
NA26 – εἰ δὲ ἐγνώκειτε (5715) τί ἐστιν, (5748) Ἔλεος θέλω (5719) καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε (5656) τοὺς ἀναιτίους.
WH – ει δε εγνωκειτε (5715) τι εστιν (5719) ελεος θελω (5719) και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασατε (5656) τους αναιτιους
PES – ܐܶܠܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܰܘ ܚܢܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܝܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile