Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:18

New American Standard Bible
Matthew 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build My church; and the gates of Hades will not overpower it.
NA26 – κἀγὼ δέ σοι λέγω (5719) ὅτι σὺ εἶ (5748) Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω (5692) μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν (5692) αὐτῆς.
WH – καγω δε σοι λεγω (5719) οτι συ ει (5719) πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω (5692) μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν (5692) αυτης
PES – ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܒ݂ܢܶܝܗ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܝ ܘܬ݂ܰܪܥܶܐ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile