Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:27

New American Standard Bible
Matthew 16:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, and .
NA26 – μέλλει (5719) γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι (5738) ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει (5692) ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
WH – μελλει (5719) γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι (5738) εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει (5692) εκαστω κατα την πραξιν αυτου
PES – ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܦ݂ܪܽܘܥ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile