Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:17

New American Standard Bible
Matthew 18:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And if he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, he is to be to you as a Gentile and a tax collector.
NA26 – ἐὰν δὲ παρακούσῃ (5661) αὐτῶν, εἰπὲ (5628) τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, (5661) ἔστω (5749) σοι ὥσπερ ἐθνικὸς καὶ τελώνης.
WH – εαν δε παρακουση (5661) αυτων [ ειπον (5628) | ειπε (5628) ] τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση (5661) εστω (5720) σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܐܶܡܰܪ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܢܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile