Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:10

New American Standard Bible
Matthew 19:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples said to Him, "If the relationship of the man with his wife is like this, it is better not to marry."
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Εἰ οὕτως ἐστὶν (5748) αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει (5719) γαμῆσαι. (5658)
WH – λεγουσιν (5719) αυτω οι μαθηται [ | [αυτου] ] ει ουτως εστιν (5719) η αιτια του ανθρωπου μετα της γυναικος ου συμφερει (5719) γαμησαι (5658)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܥܶܕ݂ܠܳܝܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile