Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:6

New American Standard Bible
Matthew 19:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no person is to separate."
NA26 – ὥστε οὐκέτι εἰσὶν (5748) δύο ἀλλὰ σὰρξ μία. οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. (5720)
WH – ωστε ουκετι εισιν (5719) δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν (5656) ανθρωπος μη χωριζετω (5720)
PES – ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܙܰܘܶܓ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܦ݂ܰܪܶܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile