Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:7

New American Standard Bible
Matthew 19:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They said to Him, "Why, then, did Moses command to GIVE {HER} A CERTIFICATE OF DIVORCE AND SEND HER AWAY?"
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Τί οὖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο (5662) δοῦναι (5629) βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι (5658) αὐτήν;
WH – λεγουσιν (5719) αυτω τι ουν μωυσης ενετειλατο (5662) δουναι (5629) βιβλιον αποστασιου και απολυσαι (5658) [ | [αυτην] ]
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܽܘܫܶܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܘܢܶܫܪܺܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile