Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:31

New American Standard Bible
Matthew 21:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Which of the two did the will of his father?" They said, "The first." Jesus said to them, "Truly I say to you that the tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you.
NA26 – τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν (5656) τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν, (5719) πρῶτος. λέγει (5719) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν (5719) ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
WH – τις εκ των δυο εποιησεν (5656) το θελημα του πατρος λεγουσιν (5719) ο [ υστερος | πρωτος ] λεγει (5719) αυτοις ο ιησους αμην λεγω (5719) υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν (5719) υμας εις την βασιλειαν του θεου
PES – ܡܰܢܽܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܩܳܕ݂ܡܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile