Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:43

New American Standard Bible
Matthew 24:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into.
NA26 – ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε class="show tvm">(5719) ὅτι εἰ ᾔδει class="show tvm">(5715) οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ κλέπτης ἔρχεται, class="show tvm">(5736) ἐγρηγόρησεν class="show tvm">(5656) ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν class="show tvm">(5656) διορυχθῆναι class="show tvm">(5683) τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
WH – εκεινο δε γινωσκετε class="show tvm">(5720) οτι ει ηδει class="show tvm">(5714) ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται class="show tvm">(5736) εγρηγορησεν class="show tvm">(5656) αν και ουκ αν ειασεν class="show tvm">(5656) διορυχθηναι class="show tvm">(5683) την οικιαν αυτου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܫ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile