Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:43

New American Standard Bible
Matthew 24:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into.
NA26 – ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε (5719) ὅτι εἰ ᾔδει (5715) οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ κλέπτης ἔρχεται, (5736) ἐγρηγόρησεν (5656) ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν (5656) διορυχθῆναι (5683) τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
WH – εκεινο δε γινωσκετε (5720) οτι ει ηδει (5714) ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται (5736) εγρηγορησεν (5656) αν και ουκ αν ειασεν (5656) διορυχθηναι (5683) την οικιαν αυτου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܫ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile