Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:24,26

New American Standard Bible
Matthew 25:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now the one who had received the one talent also came up and said, 'Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you did not scatter {seed.}
NA26 – προσελθὼν (5631) δὲ καὶ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς (5761) εἶπεν, (5627) Κύριε, ἔγνων (5627) σε ὅτι σκληρὸς εἶ (5748) ἄνθρωπος, θερίζων (5723) ὅπου οὐκ ἔσπειρας (5656) καὶ συνάγων (5723) ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· (5656)
WH – προσελθων (5631) δε και ο το εν ταλαντον ειληφως (5756) ειπεν (5627) κυριε εγνων (5627) σε οτι σκληρος ει (5719) ανθρωπος θεριζων (5723) οπου ουκ εσπειρας (5656) και συναγων (5723) οθεν ου διεσκορπισας (5656)
PES – ܩܪܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܫܝܳܐ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܪܰܥܬ݁ ܘܰܡܟ݂ܰܢܶܫ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 25:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But his master answered and said to him, 'You worthless, lazy slave! Did you know that I reap where I did not sow, and gather where I did not scatter {seed?}
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ κύριος αὐτοῦ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις (5715) ὅτι θερίζω (5719) ὅπου οὐκ ἔσπειρα (5656) καὶ συνάγω (5719) ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; (5656)
WH – αποκριθεις (5679) δε ο κυριος αυτου ειπεν (5627) αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις (5714) οτι θεριζω (5719) οπου ουκ εσπειρα (5656) και συναγω (5719) οθεν ου διεσκορπισα (5656)
PES – ܥܢܳܐ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܰܚܒ݂ܰܢܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܕ݁ܚܳܨܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܶܪܥܶܬ݂ ܘܰܡܟ݂ܰܢܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile