Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:3,58

New American Standard Bible
Matthew 26:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that time the chief priests and the elders of the people were gathered together in the courtyard of the high priest named Caiaphas;
NA26 – Τότε συνήχθησαν (5681) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου (5746) Καϊάφα,
WH – τοτε συνηχθησαν (5681) οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου (5746) καιαφα
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:58
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter was following Him at a distance, as far as the courtyard of the high priest, and he came inside and sat down with the officers to see the outcome.
NA26 – δὲ Πέτρος ἠκολούθει (5707) αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν (5631) ἔσω ἐκάθητο (5711) μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν (5629) τὸ τέλος.
WH – ο δε πετρος ηκολουθει (5707) αυτω [ [απο] | απο ] μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων (5631) εσω εκαθητο (5711) μετα των υπηρετων ιδειν (5629) το τελος
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܥܰܠ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܠܓ݂ܰܘ ܥܰܡ ܕ݁ܰܚܫܶܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile