Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:47,55

New American Standard Bible
Matthew 26:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And while He was still speaking, behold, Judas, one of the twelve, came accompanied by a large crowd with swords and clubs, {who came} from the chief priests and elders of the people.
NA26 – Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) ἰδοὺ (5628) Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν (5627) καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.
WH – και ετι αυτου λαλουντος (5723) ιδου (5640) ιουδας εις των δωδεκα ηλθεν (5627) και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܚܽܘܛܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that time Jesus said to the crowds, "Have you come out with swords and clubs to arrest Me as {you would} against a man inciting a revolt? Every day I used to sit within the temple {grounds} teaching, and you did not arrest Me.
NA26 – Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν (5627) Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν (5629) με; καθ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην (5711) διδάσκων (5723) καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ (5656) με.
WH – εν εκεινη τη ωρα ειπεν (5627) ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθατε (5627) μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν (5629) με καθ ημεραν εν τω ιερω εκαθεζομην (5711) διδασκων (5723) και ουκ εκρατησατε (5656) με
PES – ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܛܪܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܢܝ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile