Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:63

New American Standard Bible
Matthew 26:63
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus kept silent. And the high priest said to Him, "I place You under oath by the living God, to tell us whether You are the Christ, the Son of God."
NA26 – δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. (5707) καὶ ἀρχιερεὺς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος (5723) ἵνα ἡμῖν εἴπῃς (5632) εἰ (5748) σὺ εἶ (5748) Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ.
WH – ο δε ιησους εσιωπα (5707) και ο αρχιερευς ειπεν (5627) αυτω εξορκιζω (5719) σε κατα του θεου του ζωντος (5723) ινα ημιν ειπης (5632) ει συ ει (5719) ο χριστος ο υιος του θεου
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܥܢܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܘܡܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile