Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:69

New American Standard Bible
Matthew 26:69
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a slave woman came to him and said, "You too were with Jesus the Galilean."
NA26 – δὲ Πέτρος ἐκάθητο (5711) ἔξω (5719) ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν (5627) αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, (5723) Καὶ σὺ ἦσθα (5713) μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.
WH – ο δε πετρος εκαθητο (5711) εξω εν τη αυλη και προσηλθεν (5627) αυτω μια παιδισκη λεγουσα (5723) και συ ησθα (5707) μετα ιησου του γαλιλαιου
PES – ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile