Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:69

New American Standard Bible
Matthew 26:69
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant-girl came to him and said, ""You too were with Jesus the Galilean."
NA26 – δὲ Πέτρος ἐκάθητο (5711) ἔξω (5719) ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν (5627) αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, (5723) Καὶ σὺ ἦσθα (5713) μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.
WH – ο δε πετρος εκαθητο (5711) εξω εν τη αυλη και προσηλθεν (5627) αυτω μια παιδισκη λεγουσα (5723) και συ ησθα (5707) μετα ιησου του γαλιλαιου
PES – ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile