Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:19

New American Standard Bible
Matthew 27:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And while he was sitting on the judgment seat, his wife sent him {a message,} saying, "{See that you have} nothing {to do} with that righteous Man; for last night I suffered greatly in a dream because of Him."
NA26 – Καθημένου (5740) δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν (5656) πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα, (5723) Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἔπαθον (5627) σήμερον κατ ὄναρ δι αὐτόν.
WH – καθημενου (5740) δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν (5656) προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα (5723) μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον (5627) σημερον κατ οναρ δι αυτον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܫܶܠܚܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܗܰܘ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܚܶܫܶܬ݂ ܒ݁ܚܶܠܡܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile