Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:37

New American Standard Bible
Matthew 27:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And above His head they put up the charge against Him which read, ""THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS."
NA26 – καὶ ἐπέθηκαν (5656) ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· (5772) Οὗτός ἐστιν (5748) Ἰησοῦς βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων.
WH – και επεθηκαν (5656) επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην (5772) ουτος εστιν (5719) ιησους ο βασιλευς των ιουδαιων
PES – ܘܣܳܡܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܫܶܗ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile