Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 28:8

New American Standard Bible
Matthew 28:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they left the tomb quickly with fear and great joy, and ran to report to His disciples.
NA26 – καὶ ἀπελθοῦσαι (5631) ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον (5627) ἀπαγγεῖλαι (5658) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
WH – και απελθουσαι (5631) ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον (5627) απαγγειλαι (5658) τοις μαθηταις αυτου
PES – ܘܶܐܙܰܠ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܪܳܗܛܳܢ ܕ݁ܢܺܐܡܪܳܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile