Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 28:8

New American Standard Bible
Matthew 28:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they left the tomb quickly with fear and great joy, and ran to report to His disciples.
NA26 – καὶ ἀπελθοῦσαι (5631) ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον (5627) ἀπαγγεῖλαι (5658) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
WH – και απελθουσαι (5631) ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον (5627) απαγγειλαι (5658) τοις μαθηταις αυτου
PES – ܘܶܐܙܰܠ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܪܳܗܛܳܢ ܕ݁ܢܺܐܡܪܳܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile