Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:6

New American Standard Bible
Matthew 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they were being baptized by him in the Jordan River, as they confessed their sins.
NA26 – καὶ ἐβαπτίζοντο (5712) ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
WH – και εβαπτιζοντο (5712) εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι (5734) τας αμαρτιας αυτων
PES – ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܒ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile