Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:40

New American Standard Bible
Matthew 5:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And if anyone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak also.
NA26 – καὶ τῷ θέλοντί (5723) σοι κριθῆναι (5683) καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, (5629) ἄφες (5628) αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
WH – και τω θελοντι (5723) σοι κριθηναι (5683) και τον χιτωνα σου λαβειν (5629) αφες (5628) αυτω και το ιματιον
PES – ܘܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile