Lectionary Calendar
Friday, May 17th, 2024
the Seventh Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:25

New American Standard Bible
Matthew 6:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason I say to you, do not be worried about your life, {as to} what you will eat or what you will drink; nor for your body, {as to} what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?
NA26 – Διὰ τοῦτο λέγω (5719) ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε (5720) τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε (5632) τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· (5672) οὐχὶ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν (5748) τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
WH – δια τουτο λεγω (5719) υμιν μη μεριμνατε (5720) τη ψυχη υμων τι φαγητε (5632) [η τι πιητε] (5632) μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε (5672) ουχι η ψυχη πλειον εστιν (5719) της τροφης και το σωμα του ενδυματος
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܠܒ݁ܫܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile