Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:7

New American Standard Bible
Matthew 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words.
NA26 – Προσευχόμενοι (5740) δὲ μὴ βατταλογήσητε (5661) ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν (5719) γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. (5701)
WH – προσευχομενοι (5740) δε μη βατταλογησητε (5661) ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν (5719) γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται (5701)
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܦ݂ܰܩܩܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile