Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:13,14

New American Standard Bible
Matthew 7:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it.
NA26 – Εἰσέλθατε (5657) διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρος ὁδὸς ἀπάγουσα (5723) εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν (5748) οἱ εἰσερχόμενοι (5740) δι αὐτῆς·
WH – εισελθατε (5628) δια της στενης πυλης οτι πλατεια [ | η πυλη ] και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα (5723) εις την απωλειαν και πολλοι εισιν (5719) οι εισερχομενοι (5740) δι αυτης
PES – ܥܽܘܠܘ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪܘܺܝܚܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For the gate is narrow and the way is constricted that leads to life, and there are few who find it.
NA26 – τί στενὴ πύλη καὶ τεθλιμμένη (5772) ὁδὸς ἀπάγουσα (5723) εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν (5748) οἱ εὑρίσκοντες (5723) αὐτήν.
WH – [ οτι | τι ] στενη η πυλη και τεθλιμμενη (5772) η οδος η απαγουσα (5723) εις την ζωην και ολιγοι εισιν (5719) οι ευρισκοντες (5723) αυτην
PES – ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile