Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:13,14

New American Standard Bible
Matthew 7:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it.
NA26 – Εἰσέλθατε (5657) διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρος ὁδὸς ἀπάγουσα (5723) εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν (5748) οἱ εἰσερχόμενοι (5740) δι αὐτῆς·
WH – εισελθατε (5628) δια της στενης πυλης οτι πλατεια [ | η πυλη ] και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα (5723) εις την απωλειαν και πολλοι εισιν (5719) οι εισερχομενοι (5740) δι αυτης
PES – ܥܽܘܠܘ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪܘܺܝܚܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For the gate is narrow and the way is constricted that leads to life, and there are few who find it.
NA26 – τί στενὴ πύλη καὶ τεθλιμμένη (5772) ὁδὸς ἀπάγουσα (5723) εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν (5748) οἱ εὑρίσκοντες (5723) αὐτήν.
WH – [ οτι | τι ] στενη η πυλη και τεθλιμμενη (5772) η οδος η απαγουσα (5723) εις την ζωην και ολιγοι εισιν (5719) οι ευρισκοντες (5723) αυτην
PES – ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile