Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:17

New American Standard Bible
Matthew 7:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit.
NA26 – οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, (5719) τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ· (5719)
WH – ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει (5719) το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει (5719)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile