Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:25,27

New American Standard Bible
Matthew 7:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house; and {yet} it did not fall, for it had been founded on the rock.
NA26 – καὶ κατέβη (5627) βροχὴ καὶ ἦλθον (5627) οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν (5656) οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν (5656) τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, (5627) τεθεμελίωτο (5718) γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
WH – και κατεβη (5627) η βροχη και [ | ] οι ποταμοι και επνευσαν (5656) οι ανεμοι και προσεπεσαν (5656) τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν (5627) τεθεμελιωτο (5718) γαρ επι την πετραν
PES – ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܫܰܒ݂ ܪܽܘܚܶܐ ܘܶܐܬ݂ܛܰܪܺܝܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܫܶܬ݂ܶܐܣܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܣܺܝܡܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house; and it fell--and great was its fall."
NA26 – καὶ κατέβη (5627) βροχὴ καὶ ἦλθον (5627) οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν (5656) οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν (5656) τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, (5627) καὶ ἦν (5713) πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
WH – και κατεβη (5627) η βροχη και [ | ] οι ποταμοι και επνευσαν (5656) οι ανεμοι και προσεκοψαν (5656) τη οικια εκεινη και επεσεν (5627) και ην (5707) η πτωσις αυτης μεγαλη
PES – ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܫܰܒ݂ ܪܽܘܚܶܐ ܘܶܐܬ݂ܛܰܪܺܝܘ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile