Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:12

New American Standard Bible
Matthew 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but the sons of the kingdom will be thrown out into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth."
NA26 – οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται (5701) εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
WH – οι δε υιοι της βασιλειας εκβληθησονται (5701) εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
PES – ܒ݁ܢܶܝܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile