Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:2

New American Standard Bible
Matthew 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a man with leprosy came to Him and bowed down before Him, and said, "Lord, if You are willing, You can make me clean."
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) λεπρὸς προσελθὼν (5631) προσεκύνει (5707) αὐτῷ λέγων, (5723) Κύριε, ἐὰν θέλῃς (5725) δύνασαί (5736) με καθαρίσαι. (5658)
WH – και ιδου (5640) λεπρος προσελθων (5631) προσεκυνει (5707) αυτω λεγων (5723) κυριε εαν θελης (5725) δυνασαι (5736) με καθαρισαι (5658)
PES – ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile